Home Rejestracja firmy Rachunkowość IT Serwis Dla Firmy Kontakt
 
:: Doradztwo biznesowe

:: Formy działalności w UK

:: Spółka LTD

:: Spółka PLC

:: Spółka LLP

:: Self Employed

:: Adres Siedziby Firmy

:: Serwis Sekretarza Firmy

:: Konto firmowe

:: Apostille Serwis


:: Rodzaje działalności handlowej w Wielkiej Brytanii

Rozpoczęcie działalności w Wielkiej Brytanii jest szybkie i stosunkowo proste. Jednakże bardzo ważne jest wybór formy prawnej działalności. Warto się zastanowić jaką forma prawna pasuje do twojej działalności oraz gdzie zarejestrować firmę. Od tego będą zależeć twoje podatki czy też obowiązki w stosunku do Companies House czy też Ireland Revenue. Od tej decyzji będzie zależeć jakie dokumenty musisz przechowywać. Wybór formy prawnej wpłynie na rodzaj twojej odpowiedzialności co do decyzji firmy - odpowiedzialność całym majątkiem czy też odpowiedzialność do wniesionego wkładu. Od formy prawnej będzie zależała możliwość pozyskania innego kapitału. Prawo angielskie oferuje przedsiębiorcom różne formy prawne. Najpopularniejszą formą prawną jest firma LTD - odpowiednik polskiej spółki z o. o., PLC - odpowiednik polskiej spółki akcyjnej, LLP - limited liability partnership, self employer - odpowiednik działalności jednoosowbowej, partnership - spółka cywilana.  Jeżeli nie jesteś pewien, która forma prawna pasuje do Twojej działalności ABS udzieli ci profesjonalnej rady

Self Employed
Self Employed to rodzaj działalności w Wielkiej Brytanii tzw. samozatrudnienie. Forma tej działalności odpowiada polskiej spółce jednoosobowej.  Aby rozpocząć działalność jako self employed należy zarejestrować się w Inland Revenue, firmy nie zgłasza sie do rejestru w Companies House. Jako self employed należy się zarejestrować w ciągu miesiąca od rozpoczęcia działalności. Jest to najprostsza i najszybsza forma rozpoczęcia działalności. Pracujesz dla samego siebie, sam jesteś swoim szefem. Ty podejmujesz wszystkie decyzje. Jednakże za te decyzje jesteś także odpowiedzialny. Twoja firma nie posiada osobowości prawnej, a zatem ty odpowiadasz za firmę całym swoim majątkiem. Jako samozatrudniony jesteś zobowiązany raz do roku złożyć rozliczenie podatkowe, opłacić podatek od przychodów oraz składki ubezpieczeniowe. Wszystkie rachunki i dokumenty jesteś zobowiązany zatrzymać przez okres 5 lat. Jeżeli twoje dochody przekroczą wartość £60 000 jesteś zobowiązany do rozliczeń podatku VAT. Jako self emploed możesz zatrudniać pracowników.

LTD - Prywatna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma LTD w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka, w której odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wniesionego wkładu. Spółka zatem posiada swoją osobowość prawną. Prawo angielskie nie narzuca rygoru co do wielkości kapitału spółki LTD. W momencie rejestracji firmy co najmniej jeden udział musi zostać przyznany. W akcie założycielskim należy wskazać wszystkich akcjonariuszy oraz przyznane im akcje. Akcjonariuszem może być osoba prawna. W momencie rejestracji firmy należy wskazać dyrektora firmy i sekretarza. Dyrektorem i sekretarzem może być inna firma lub też osoba prywatna. W każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor i sekretarz, przy czym nie może to być jedna i ta sama osoba. Jeżeli w firma posiada przynajmniej dwóch dyrektorów jeden z nich może pełnić rolę sekretarza. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana jest ważna korespondencja z Companies House i Ireland Revenue. Korespondencja ta mus być na bieżąco sprawdzana , bowiem są to z reguły przypomnienia o wymaganych zwrotach. Rok finansowy spółki zgodnie z datą rejestracji. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego. Na koniec roku podatkowego firma zobowiązana jest do rozliczenia podatkowego w Ireland  Revenue oraz do złożenia sprawozdań finansowych i raportu rocznego do Companies House. Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
- ograniczona odpowiedzialność - akcjonariusze odpowiadają za poczynania spółki do wysokości
   wniesionego wkładu;
- minimalizacja podatków;
- możliwość pozyskania obcego kapitału;
- możliwość powołania dowolnych osób na stanowiska dyrektora i sekretarza, co pozwala utrzymać
  anonimowość akcjonariuszy;
-  ochrona nazwy firmy - Companies House nie zarejestruje innej firmy z taką samą nazwą;
- bardziej wiarygodna forma działalności - rejestr spółek wraz z ich statusem jest podawany do
  wiadomości publicznej, każdy potencjalny klient może sprawdzić na stronie Companies  House
  wiadomości na temat danej firmy (status, adres, raport finansowy itp);
- brak ograniczeń co do minimum kapitału założycielskiego.

LLP - Spółka Partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością
LLP to skrót od nawy Limited Liability Partnership - odpowiednik spółki partnerskiej w Polsce. Przy czym jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność członków jest ograniczona do wniesionego wkładu. Odpowiedzialność członków jest ściele ograniczona do sumy jaką wnieśli jako udziały lub/i do sumy  jakią zobowiązali się odpowiadać w celu podniesienia wartości firmy. LLP posiada osobowość prawną. Aby zarejestrować LLP należy zgłosić firmę do Companies House. Aby utworzyć LLP musi być przynajmniej dwóch członków. Nie ma maksymalnego ograniczenia co do ilości członków spółki. Między członkami musi zostać spisana umowa, jednakże nie musi ona być złożona do Companies House.  Członkowie mogą być osobami indywidualnymi jak i osobami prawnymi (innymi firmami). Nie ma ograniczeń co do narodowości członków.  Aby zarejestrować firmę należy wskazać miejsce siedziby spółki. Musi to być adres na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to adres pod którym firma będzie figurować w rejestrze firm. Jest to bardzo istotny adres ze względu na istotną korespondencję z Companies House oraz Inland Revenue, przypominającą o zbliżających się rozliczeniach podatkowych itp. LLP jest firmą i jako firma musi płacić Corporation Tax (CIT) od swoich przychodów. Po osiągnięci przychodu £61 000 firma ma obowiązek rozliczania się z podatku VAT. Dywidenda członków jest opodatkowana zgodnie z regułami income tax (podatek od przychodów). LLP raz do roku musi złożyć sprawozdania finansowe oraz annual return (lista członków) oraz Tax Return do Inland Revenue. LLP nie posiada sekretarza i dyrektora tak jak w przypadku LTD. Jednakże rolę ich przejmują członkowie spółki. Oni są odpowiedzialni za wszystkie sprawozdania do Companies House, czy tez za zgłoszenie zmian. Wybór nazwy firmy zgodnie z obowiązującymi regułami w Companies House.

PLC- SpółkaPubliczna z ograniczoną odpowiedzialnością
PLC to Public Limited Comppany. Jest to odpowiednik spółki publicznej w Polsce, spółki akcyjnej. Jest to spółka kapitałowa. Akcje spółki są dostępne publicznie. Akcje spółki mogą być wystawione do sprzedaży publicznej na giełdzie. Jednakże nie jest to obowiązkiem firmy. Spółka publiczna musi mieć przynajmniej dwóch akcjonariuszy. Minimalny kapitał zakładowy to £50000, przy czym przynajmniej £50000 wartości kapitału musi zostać przyznana akcjonariuszom oraz 1/4 kapitału musi zostać wpłacona na konto spółki. Po wpłaceniu kapitału spółka otrzyma certyfikat potwierdzający działalność firmy. Akcjonariusze odpowiedzialni są za poczynania spółki do wysokości wniesionego kapitału (zadeklarowanego). Spółka musi posiadać co najmniej dwóch dyrektorów (mogą to być osoby fizyczne lub inne firmy, mogą to być osoby różnej narodowości). Aby zarejestrować spółkę należy powołać także sekretarza spółki. W aplikacji rejestracyjnej należy wskazać adres siedziby spółki. Musi to być adres na terenie Wielkiej Brytanii. Pod ten adres kierowana jest korespodencja spółki z Companies House i Inland Revenue. Korespondencja ta zawiera ważne przypomnienia co do rozliczeń podatkowych. Spółka PLC zobowiązana jest raz do roku złożyć Annual Return oraz dostarczyć sprawozdania finansowe. Jeżeli firma uzyska status małej firmy nie ma wymogów prowadzenia audytu spółki. Równocześnie raz do roku należy złożyć rozliczenia podatkowe w Inland Revenue.

All Rights Reserved 2006 All Business Solutions  Company no: 5933575

Site Map        Ceny i Opłaty        English