Home Rejestracja firmy Rachunkowość IT Serwis Dla Firmy Kontakt
 
:: Doradztwo biznesowe

:: Formy działalności w UK

:: Spółka LTD

        :: Co to jest LTD
        :: Informacje o LTD
        :: Koszt rejestracji LTD

:: Spółka PLC

:: Spółka LLP

:: Self Employed

:: Adres Siedziby Firmy

:: Serwis Sekretarza Firmy

:: Konto firmowe

:: Apostille Serwis

 
 

:: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LTD
Cechy charakterystyczne LTD

Firma LTD w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka, w której odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wniesionego wkładu. Spółka zatem posiada swoją osobowość prawną. Prawo angielskie nie narzuca rygoru co do wielkości kapitału spółki LTD. W momencie rejestracji firmy co najmniej jeden udział musi zostać przyznany. W akcie założycielskim należy wskazać wszystkich akcjonariuszy oraz przyznane im akcje. Akcjonariuszem może być osoba prawna. W momencie rejestracji firmy należy wskazać dyrektora firmy i sekretarza. Dyrektorem i sekretarzem może być inna firma lub też osoba prywatna. W każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor i sekretarz, przy czym nie może to być jedna i ta sama osoba. Jeżeli w firma posiada przynajmniej dwóch dyrektorów jeden z nich może pełnić rolę sekretarza. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy. Jest to adres pod który przesyłana jest ważna korespondencja z Companies House i Inland Revenue. Korespondencja ta mus być na bieżąco sprawdzana , bowiem są to z reguły przypomnienia o wymaganych zwrotach. Rok finansowy spółki zgodnie z datą rejestracji. Istnieje możliwość zmiany roku podatkowego. Na koniec roku podatkowego firma zobowiązana jest do rozliczenia podatkowego w Inland  Revenue oraz do złożenia sprawozdań finansowych i raportu rocznego do Companies House.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
- ograniczona odpowiedzialność - akcjonariusze odpowiadają za poczynania spółki do wysokości
   wniesionego wkładu;
- minimalizacja podatków;
- możliwość pozyskania obcego kapitału;
- możliwość powołania dowolnych osób na stanowiska dyrektora i sekretarza, co pozwala utrzymać
  anonimowość akcjonariuszy;
-  ochrona nazwy firmy - Companies House nie zarejestruje innej firmy z taką samą nazwą;
- bardziej wiarygodna forma działalności - rejestr spółek wraz z ich statusem jest podawany do
  wiadomości publicznej, każdy potencjalny klient może sprawdzić na stronie Companies  House
  wiadomości na temat danej firmy (status, adres, raport finansowy itp);
- brak ograniczeń co do minimum kapitału założycielskiego.

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją firmy LTD w Wielkiej Brytanii wypełnij naszą aplikację on line. Twoja spółka zostanie zarejestrowana w ciągu 6-8 godzin. Rejestracja odbywa się zgodnie z danymi przedstawionymi w aplikacji. Po rejestracji nie ma żadnych dodatkowych form do wypełnienia. Aby zarejestrować spółkę wybierz swój pakiet: clasic, basic, premier lub delux.

Aby zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością LTD w Companies House należy wskazać dyrektora i sekretarza firmy. Firma musi posiadać przynajmniej jednego dyrektora i przynajmniej jednego sekretarza. Jeżeli w firmie jest jeden dyrektor nie może on równocześnie pełnić roli sekretarza. Jeżeli w firmie jest dwóch dyrektorów jeden z nich może pełnić równocześnie rolę sekretarza. Każda zmiana osoby dyrektora czy sekretarza wymaga adnotacji w Companies House. Sekretarzem jaki i dyrektorem firmy może być także inna firma.

Dyrektor firmy
Dyrektorem może być osoba każdej narodowości oraz każdego zawodu. Jedynym ograniczeniem jest posiadanie wyroku wydanego przez sąd zastrzegającego pełnienie tej roli oraz osoba ogłoszona jako bankrut. Na terenie Szkocji dyrektorem nie może być osoba poniżej 16 roku życia. W przypadku spółki PLC dyrektorem nie może być osoba powyżej 70 roku życia, chyba że zgromadzenie akcjonariuszy wyda istotne zezwolenie. Każdy dyrektor ma zadanie upewnienie się czy:
 - firma złożyła raport finansowy na koniec roku finansowego;
 - firma złożyła annual return - roczne sprawozdanie, opisujące firmę (wskazujące zmiany dyrektora,
   sekretarza, akcjonariuszy, adres);
 - firma poinformowała Companies House o zmianach na stanowisku dyrektora, sekretarza, akcjonariuszy,
   zmianach kapitału, alokacji akcji, zmianie adresu itp.;
- zarządzanie spółką w imieniu akcjonariuszy.

Sekretarz firmy
W przypadku spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością sekretarzem może być każda osoba, nie posiadająca odpowiednich kwalifikacji. W przypadku PLC sekretarz musi posiadać jedne z poniżnych kwalifikacji:
- jest członkiem jednej z organizacji: the Institute of Chartered Accountants in England and Wales; the Institute of Chartered Accountants of Scotland; the Institute of Chartered Accountants in Ireland; the Chartered Association of Certified Accountants; the Institute of Chartered Secretaries and Administrators; the Chartered Institute of Management Accountants; the Chartered Institute of Public Finance i Accounting;
- posiada biuro sekretarza  od 22 Grudnia 1980;
- posiada biuro sekretarza od 3 lat;
- jest adwokatem, prawnikiem na terenie Wielkiej Brytanii;
- posiada lub posiadała podobne stanowisko w innej firmie.
Głównym zadaniem sekretarza firmy jest utrzymywanie rejestru firmy: rejestr dyrektorów, rejestr sekretarzy, rejestr akcjonariuszy, rejestr kredytów itp. Sekretarz zobowiązany jest do złożenia rocznego raportu o firmie: annual return. Sekretarz ma za zadanie spisywanie wszystkich zgromadzeń dyrektorów. Sekretarz opukuje się pieczątką firmy. Sekretarz ma za zadanie udostępnianie wszystkich dokumentów firmy dla osób kontrolujących. Sekretarz może poinformować Companies House o zmianie na stanowiskach dyrektora, sekretarza, akcjonariuszy, o zmianie wielkości kapitału, alokacji akcji, o zmianie adresu. Rola i prawa sekretarza powinny być ściśle określone w kontrakcie.

ABS rejestruje firmy z osobami na stanowisko sekretarza i dyrektora zgodnie z wypełnioną aplikacją. Nie ma możliwości zarejestrowania firmy bez dyrektora albo sekretarza. Jeżeli z różnych powodów nie masz osoby na te stanowisko ABS może pełnić rolę sekretarza. Jeżeli jesteś samodzielnym przedsiębiorcą oraz pragniesz rozpocząć działalność jako prywatna firma serwis roli sekretarza jest wspaniałym rozwiązaniem. Serwis sekretarza jest wspaniałą propozycja dla osób chcących zachować dyskretność i nie upubliczniać swoich danych w Companies House. Opłata za serwis jest opłatą roczną - wymagana jest kolejna opłata po upływie 12 miesięcy.

All Rights Reserved 2006 All Business Solutions  Company no: 5933575

Site Map        Ceny i Opłaty        English